Trường hợp bị mất ngủ khó ngủ mới xảy ra và trong thời gian ngắn thì sẽ được xếp vào loại mất ngủ nhẹ hay mất ngủ tạm thời. Với những trường hợp này việc sử dụng Kim Thần Khang là hoàn toàn đúng đắn.